Verdsettelse av selskap – verdsetting av etablerte selskap!

Verdsettelse av et etablert selskap handler om å gjøre et kvalifisert estimat på hva et selskap er verdt basert på forskjellige verdsettelsesmodeller.

En oppdatert verdsettelse av et selskap er viktig for både bedriftsledere og aksjonærer. Da kan det være mange mulige situasjoner der en verdsetting kan komme opp. For eksempel når du kjøper et selskap, selger, fusjonerer eller i sivilrettslige tilfeller.

Her hos Minverdivurdering.no kan du lære mer om hvordan du verdivurderer et selskap. Her kan du også komme i kontakt med en ekspert som kan gjennomføre profesjonelle verdivurderinger for din bedrift.

Vill du ställa en fråga?

Om du har frågor kring våra tjänster, företagsvärderingar i allmänhet eller något annat är du välkommen att kontakta oss. Vi svarar inom 24 timmar på vardagar. Det går även att ringa 076-3043437. Vi arbetar tyvärr inte med startups eller enskilda firmor mm.
  Hva er en verdsettelse?

  Å verdivurdere et selskap betyr å estimere den økonomiske verdien av selskapet eller lignende virksomhet. Ofte handler det om aksjeselskaper, men det er også mulig å verdsette andre aktiviteter.

  Verdsettelse av selskaper er vanskelig fordi det er så mye å ta stilling til for å vurdere selskapets verdi. Derfor vil svaret på spørsmålet nesten alltid inkludere en ”det avhenger …”

  Den faktiske verdien av et selskap er selvfølgelig prisen som kjøpere og selgere er villige til å bli enige om.

  Men med riktig dokumentasjon og velvalgt metode, vil det fortsatt være mulig å gjøre et kvalifisert estimat gjennom en profesjonell verdsetting av nettopp ditt selskap.

  Denne informasjonen kan deretter brukes av både kjøpere og selgere – og i andre situasjoner der man kan dra nytte av å verdsette et selskap.

  Verdsettelse av selskap - intervju
  Intervju og inspeksjon er en viktig del av en verdsettelse.

  Hva er bedriften verdt?

  Når du gjør en verdivurdering, er det mange aspekter å analysere. Nøyaktig hva du ser på varierer mellom forskjellige verdsettelsesmodeller. Jeg kommer straks tilbake til dette.

  Her er noen av de punktene som vanligvis er inkludert i en prissetting av et selskap:

  Historisk og forventet inntjeningskapasitet og fortjeneste

  Historisk omsetning er en viktig komponent for å verdivurdere selskaper i Norge. Hvor mye selskapet selger viser hvor godt det presterer i praksis.

  Hvis det er en økende trend med økende omsetning år etter år, er det selvfølgelig positivt for verdsettelsen.

  Selvfølgelig er det positivt for verdien hvis selskapet også går med fortjeneste, men det er ikke et must for at det skal være mulig å beregne verdien av selskapet.

  Historiske data brukes til å beregne fremtidige kontantstrømmer. Det lages en prognose for å vise hvilket overskudd selskapet forventer å generere i årene som kommer.

  Her justerer du vanligvis for blant annet avskrivninger, endringer i arbeidskapital, investeringer samt amortisering og ny lånefinansiering.

  Høy kapitalbinding og behov for arbeidskapital

  Hvor mye kapital en bedrift trenger for å fungere, kan påvirke ganske mye når vi verdivurderer et selskap. Noen selskaper har større behov for arbeidskapital og finansiering, noe som vanligvis påvirker verdien negativt.

  Et eksempel er selskaper med dyre maskiner og annet utstyr. Et annet eksempel er bedrifter med store lagerbeholdninger og medfølgende lagerkostnader.

  Ofte er denne typen eiendeler finansiert med egenkapital i form av akkumulert fortjeneste som har fått lov til å forbli i selskapet i stedet for å bli distribuert til eierne.

  Likevel vil dette sannsynligvis redusere verdien av selskapet, da en potensiell kjøper trenger større økonomiske muskler for å drive selskapet.

  Strukturkapital ved en verdsettelse av et selskap

  En sterk strukturkapital vil være positivt i en verdsettelse. Strukturkapital er strukturene som selskapet har utviklet for å få virksomheten til å fungere så godt som mulig.

  Det er intern strukturkapital:

  • Prosedyrer for ledelse
  • Støttesystemer for utviklingsprosesser
  • Dokumentasjon
  • Prosedyrer for hvordan kunnskapsoverføring skal gjøres
  • Patent
  • Oppfinnelser
  • Kunnskap om markedet, bransjen og konkurrenter

  Det kan også være ekstern strukturkapital:

  • Kunderelasjoner
  • Leverandørrelasjoner
  • Varemerke
  • Partnere

   Et eksempel kan være et selskap som har et innarbeidet varemerke, flere patenter og klare prosedyrer for hvordan ordre skal håndteres, vil være verdt mye mer i en verdivurdering av bedrift enn et selskap som mangler profil og prosedyrer.

  Mye av det som inngår i begrepet strukturkapital kan klassifiseres som immaterielle verdier i selskapet, men det må fortsatt være mulig å måle og dokumentere på en eller annen måte.

  Menneskelig kapital er også viktig når man verdsetter selskaper

  I tillegg til strukturkapitalen kan det også være menneskelig kapital i et selskap. Dette kan også ha en positiv innvirkning på selskapets verdsettelse. Menneskelig kapital vil æve ansattes kunnskap, kompetanse og engasjement.

  Du kan si at hvis ansatte går av eller blir overflødige, forsvinner menneskelig kapital, men strukturell kapital vedvarer.

  Selv om menneskelig kapital er mer flyktig enn strukturell kapital, vil et selskap med sterk menneskelig kapital og motiverte ansatte bli sett på som verdifullt for en potensiell kjøper eller investor.

  I noen sektorer, som tjenestesektoren, vil betydningen være relativt større ved menneskelig kapital. 

  Menneskelig kapital - del av en verdsetting av selskap.

  Er firmaet avhengig av nåværende eier?

  Initiativrike eiere kan være bra for selskapets sjanser til å etablere seg og vokse. Men for mye avhengighet av de tidligere eierne være negativt for selskapets verdi.

  En verdsettelse av selskap må ta hensyn til eiernes rolle i virksomheten. Vil selskapet fungere like bra selv etter et eierskifte?

  Er de forretningskritiske prosessene avhengige av hva som finnes i hode til den nåværende eieren eller eierne, eller er det etablerte prosesser for hvordan virksomheten skal administreres?

  Et selskap som står på egne ben uten behov for mye innspill fra eierne er verdt mer enn ett selskap med stor eierpåvirkning, dersom alt annet er likt.

  Skalerbarhet

  For å vokse på lang sikt og dermed tilskrives en høyere prissetting, må en bedrift være skalerbar. Et skalerbart selskap vil kunne fortsette å levere selv om ordreinntaket øker 10, 100 eller 1000 ganger.

  Det faktum at et selskap kan operere uavhengig av nåværende eier, kan være utgangspunktet til hvor skalerbart det er. Hvis en stor del av selskapets omsetning avhenger av involvering av eierne, er det ikke veldig skalerbart.

  Men egentlig handler det ikke bare om eierne, det handler også om selve forretningsmodellen og organisasjonsstrukturen.

  Hvilken bransje er selskapet aktivt i? 

  Bransjen der selskapet opererer, kan i stor grad påvirke den totale verdien. 

  Hvis selskapet tilhører en tradisjonell bransje, er det vanligvis lettere å lage en prognose for fremtidig salg og fortjeneste enn om det er en relativt ny bransje.

  På den annen side kan vekstselskaper i nye trendsektorer være fantastiske verdiskapere, selv om selskapets verdsettelse i seg selv må tillates en større feilmargin på grunn av de mange usikkerhetene.

  Ved analyse av næringen for å vurdere selskapets verdi er det også viktig å ta hensyn til om deres tjenester eller produkter også kan antas å være relevante i fremtiden.

  Kan selskapet tilpasse seg nye markedsforhold eller risikerer det å bli marginalisert?

  Markedsanalyse og konkurrentanalyse

  Selskapets posisjon i markedet og i forhold til konkurrentene påvirker forutsetningene for å tjene penger og i forlengelsen av det også selskapets verdi.

  Warren Buffet har laget begrepet ”moat”, eller vollgrav på norsk, et kjent konsept blant mange investorer som ønsker å verdsette selskaper. Dette betyr at et selskap som har en forretningsidé som gjør det vanskelig for konkurrenter å få markedsandeler, har et konkurransefortrinn.

  Hvor stort er markedet, hvem er selskapets konkurrenter og hvor mange er det? Hvilke forutsetninger har selskapet for å forsvare eller ta markedsandeler?

  Her kan proprietær teknologi og patenter bidra til å skape vollgrav og bidra til selskapets posisjon i markedet. Dette vil virke positivt for verdien selskapet kan gi..

  Det kan være vanskelig å måle denne typen konkurransefortrinn. Det bør likevel inngå i en samlet helhetsvurdering av selskapets verdi.

  Personalkultur, kapital og ferdigheter 

  Dette er egentlig bare å skrape overflaten av hva verdsetting av et selskap er. For å få en reell verdi må du bruke en valgt metode for systematisk å beregne forskjellige aspekter av firmaetsverdi.

  Det tar oss til neste punkt:

  Hvordan verdsette et selskap – ulike metoder

  Når du verdsetter et selskap, er det mye å ta hensyn til for å beregne den mest mulig nøyaktige verdien. Ved å se på selskapet med en fundamental analyse vil vi få flere perspektiver, og det vil være mulig å skape en velbalansert vurdering.

  En profesjonell verdivurdering av selskap er alltid basert på en eller flere verdivurderingsmodeller.

  Substansmetoden, DCF-metoden, og andre inntjeningsbaserte modeller er de vanligste måtene å verdivurdere et selskap på. 

  Substansmetoden

  I en verdsettelse hvor vi bruker substansmetoden bruker man selskapets egenkapital gjennom deres regnskap som utgangspunkt.

  Ifølge denne modellen er verdien lik justert egenkapital og eventuell merverdi av eiendeler minus utsatt skatt. Noe forenklet kan det sies at substansmetoden beregner forskjellen mellom selskapets eiendeler og gjeld.

  Substansmetoden har fordelen at det er lett å beregne, og det er raskt å få en indikasjon på verdien i selskapet.

  Denne typen verdivurdering av selskap er bra for bedrifter som ennå ikke tjener penger eller i selskaper som ikke er så aktive som for eksempel eiendomsselskaper.

  Den største ulempen ved substanmetoden er at metoden bare tar hensyn til historiske data gjennom regnskapet. Dermed er det ikke noe element av fremtidsrettet verdsettelse av selskapet.

  Av denne grunn fungerer substansmetoden dårlig på bedrifter som vokser sterkt. I tillegg mangler denne verdsettelsesmetoden selskapets immaterielle verdier.

  Inntjeningsbasert verdsetting

  En inntjeningsbasert verdivurdering handler om å lage en prognose for selskapets fremtidige avkastning. Dette er den vanligste verdsettelsesmetoden selskaper har.

  En slik prissetting tar vanligvis utgangspunkt i historisk avkastning for å beregne forventet avkastning i fremtiden. Det vil være mulig å måle avkastningen på ulike måter, for eksempel kontantstrøm, fortjeneste eller utbytte.

  Denne modellen for verdivurdering av selskap er spesielt egnet for innarbeidede selskaper der resultatet er ganske jevnt fra år til år eller der det er en klar trend i omsetning og fortjeneste.

  Verdsettelse med DCF-metoden

  En DCF-verdivurdering er et eksempel på en inntjeningsbasert verdsettelse hvor kontantstrømmen blir brukt som utgangspunkt for prissettingen. DCF står for Discounted Cash Flow, altså rabattert kontantstrøm.

  Beregningen er dermed basert på selskapets kontantstrømmer og er komplisert. Samtidig gir det også en svært nøyaktig verdsettelse av et selskap.

  Hovedprinsippet er at penger i dag er verdt mer enn det er verdt i morgen. Med DCF estimeres og rabattererselskapets fremtidige kontantstrømmer til en nåværende verdi. Det kan tas hensyn til utsiktene i næringen og den økonomiske utviklingen.

  Denne metoden brukes av bankene før de bestemmer hvilke selskapslån som skal innvilges. Denne typen verdsetting av selskap kan gi et godt bilde av mulighetene et selskap har til å nedbetale lånet.

  En Kontantstrømvurdering er ideell for litt større oppstartsbedrifter og børsnoteringer, så vel som for virkelig store selskaper. På samme måte er det mindre bra for små bedrifter og selskaper i næringer som binder opp mye kapital.

  Visste du at – verdsettelse av selskaper med DCF-metoden er superinvestor Warren Buffets favorittmetode for å verdivurdere aksjeselskaper?

  Verdsetting basert på markedsverdien til sammenlignbare selskaper

  Å bruke markedsverdien til sammenlignbare selskaper for å verdsette et selskap kan være en god måte å gjøre en verdivurdering på. 

  Derfor er denne metoden for å verdsette selskaper best egnet til aktiviteter med lokale tilknytninger. Typiske eksempler når markedsvurdering passer godt, er for verdsettelse:

  • Kafé
  • Frisørsalong
  • Butikk
  • Restaurant
  • Håndverker

  Fordelen med en markedsvurdering er at metoden er rask og enkel.

  Samtidig er ulempen at den ikke er veldig nøyaktig og derfor fungerer mest som et estimat. Med denne verdivurderingsmetoden går du glipp av enkelte faktorer som lønnsomhet, vekst og komparative fordeler.

  markedsverdien

  Multiplier-metoden 

  For børsnoterte selskaper brukes ofte multiplikator-vurderinger. Denne metoden er basert på å sammenligne verdien av to eller flere selskaper i samme bransje.

  Verdien av ett firma angis i forhold til de andre. Derfor kalles multiplier-metoden også relativ verdsettelse eller komparativ verdivurdering.

  Verdsettelsen av aksjeselskapet gjøres gjennom multiplier som for eksempel:

  • P/E
  • P/S
  • EV/EBIT
  • EV/EBITDA
  • EV/E
  • Direkteavkastning (utbytte)

  Den store fordelen med bruk av multiplikator-verdsettelser er at det vil gå raskt å sammenligne verdien av flere selskaper. Ulempen er at den ikke tar hensyn til prognoser selv om det er verdi multipler også for vekst (for eksempel PEG).

  Relativ verdivurdering er kun basert på ting som er i regnskapet, som også kan ses på som en svakhet.

  Kombinasjon av ulike måter å verdsette selskaper på

  I praksis brukes mer enn én verdivurderingsmetode i profesjonelle verdsettelser. Det er vanlig å kombinere substansvurdering med inntjeningsbaserte metoder for å få et bilde av både formuesverdi og inntjeningskapasitet.

  For å få et rettferdig bilde av hva selskapets virkelige verdi, kan en grunnleggende analyse gjennom en av verdivurderingsmetodene suppleres med en kvalitativ vurdering av virksomheten. Dette kan for eksempel gjøres gjennom intervjuer og studiebesøk.

  Tips – Vil du gjøre en komplett verdsettelse av et selskap som tar hensyn til mer enn bare regnskap?

  Hvorfor gjør du en verdsetting av selskap?

  Det er mange situasjoner der det kan være nødvendig å verdivurdere selskaper. For eksempel, når det gjelder ulike typer oppkjøp eller salg av aksjer:

  • Oppkjøp av et selskap
  • Investeringer
  • Fusjon mellom to selskaper
  • Salg av et aksjeselskap
  • Slik sammenligner du selskapet med konkurrentene
  • Generasjonsskifte i familiebedrifter
  • Slik evaluerer du ulike strategiske alternativer til en prisning

  Andre ganger blir selskapet verdivurdert av sivile årsaker, for eksempel: 

  • Skilsmisse
  • Rettssak
  • Arv og fordeling av formue
  • Forsikringsformål
  • Beskatningsformål
  • Skattemessige forhold

  Felles for alle saker uavhengig av formålet er at en riktig utført verdsettelse av selskap hjelper deg eller motparten din med å ta den riktige avgjørelsen.

  Visste du at – Mange mennesker gjør en verdivurdering av ren nysgjerrighet. Kanskje firmaet ditt har vokst, og du leker med ideen om å selge det en dag. Da er en prissetting av selskapet en indikasjon på hva du kan forvente.

  Verdivurder et selskap nå!

  Vil du ha hjelp til å verdivurdere et selskap? Med Minverdivurdering.no kan du verdsette ethvert aksjeselskap i hele Norge. Kontakt oss nå for å få et tilbud på verdivurdering av selskap.

  Vanlige spørsmål om verdsettelse av selskap

  Ja, du kan verdivurdere ethvert selskap, enten du er eier, partner eller tredjepart. Det viktige er at du kan få tak i finanshistorien, og detkan du for alle aksjeselskap i Norge med minst ett regnskapsår bak seg.

  En detaljert verdsettelse av selskap med grunnleggende selskapsanalyse, inspeksjon og intervju koster vanligvis fra rundt 45 000 kr til 69 000 kr. En enklere prissetting av selskap av aksjeselskaper koster vanligvis omtrent 10 000 kroner.

  Du verdsetter et selskap ved hjelp av én eller flere metoder for verdivurdering av selskap, for eksempel substansvurdering eller inntjeningsbaserte modeller. 

  De fleste av selskapene som verdsettes er aksjeselskaper. For å vurdere den økonomiske verdien av et aksjeselskap bruker du en eller flere metoder for verdsetting av selskap, for eksempel inntjeningsbasert verdivurdering eller substansmetoden.

  Du kan kjøpe firmafakturaer om et hvilket som helst aksjeselskap gjennom Brønnøysundregistrene. Årsrapporter finner du også gjennom Proff.no.

  En profesjonell prissetting av et selskap utføres av en ekspert med akademisk grad i økonomi. 

  Minverdivurdering.no bruker bare skreddersydde verdsettelser av aksjeselskaper. Våre konsulenter er aldri avhengige av maskinanalyse, men bruker mye tid på hvert enkelt tilfelle, for eksempel gjennom inspeksjon og intervju sammen med grunnleggende analyse.

  Våre selskapsvurderinger tar vanligvis mellom 5 og 15 dager å fullføre, avhengig av hvor grundig verdivurdering du bestiller.