Substansmetoden

Substansmetoden handler om verdivurdering av eiendeler, og er en type verdsettelse av selskap basert på selskapets netto aktive verdi, som i prinsippet er forskjellen mellom selskapets eiendeler og gjeld. 

Substansmetoden er rask og fungerer selv om selskapet ikke tjener penger. Det tar imidlertid ikke hensyn til verken verdiskaping eller immaterielle verdier.

Hva er substansmetoden ved verdivurdering av selskaper?

Substansmetoden er en vanlig måte å verdsette selskaper på. Denne typen verdivurdering er basert på netto aktiv verdi av selskapet, altså selskapets egenkapital.

Enkelt sagt er netto aktiv verdi forskjellen mellom selskapets eiendeler og gjeld, som tilsvarer egenkapitalen. Denne informasjonen finnes i regnskapet, noe som gjør substansvurdering til en relativt enkel verdivurderingsmetode å bruke i dette tilfellet.

Det er en av de raskeste måtene å verdsette selskaper på, og det er bra for å oppnå en minimumsverdi for selskapet.

Substansvurdering tar imidlertid ikke hensyn til hvordan eiendelene brukes, forretningsidé eller fremtidig avkastning. Den fungerer ikke når en verdsetter serviceselskaper.

Vil du stille et spørsmål?

Hvis du har spørsmål om våre tjenester, verdivurdering av bedrifter generelt eller noe annet, er du velkommen til å kontakte oss. Vi svarer innen 24 timer på hverdager. Du kan også ringe +46 76-3043437. Vi jobber dessverre ikke med nystartede bedrifter eller enkeltmannsforetak.
  Når brukes substansvurdering av selskaper?

  Substansmetoden brukes ofte til verdsettelse av:

  • Fast eiendom
  • Investeringsselskaper
  • Svært små selskaper
  • Unge bedrifter

  Det brukes også sammen med andre metoder for verdsettelse av selskap som multipler-metoden, for å få et mer omfattende bilde av en selskapsverdi. Denne verdsettelsesmetoden brukes på praktisk talt ethvert aksjeselskap som ikke først og fremst er et serviceselskap.

  I tillegg kan verdivurderinger av eiendeler med fordel brukes på ideelle aktiviteter som har betydelige eiendeler i form av et varelager.

  Fordeler

  Det er flere fordeler med substansmetoden:

  • Rask verdivurdering
  • Relativt enkel verdsettelsesmetode
  • Basert på balansen
  • Egnet for selskaper med store materielle eiendeler
  • Kan være egnet for å oppløse et selskap 

  Ulemper

  Men det er også ulemper:

  • Tar ikke hensyn til immaterielle eiendeler som patenter, menneskelig kapital og markedsposisjon
  • Det tas ikke hensyn til bruk av eiendeler
  • Synergier er irrelevante for verdsettelsen
  • Forretningsideen og dens muligheter er ikke tatt i betraktning
  • Kan fortsatt bli kompleks hvis det er vanskelig å bestemme markedsverdien av eiendelene
  • Vanskelig å vurdere forpliktelser, som pensjonsforpliktelser og en eventuell gjeldsrisiko
  • Gir vanligvis en betydelig lavere verdivurdering enn for eksempel inntjeningsbaserte metoder.

  Hva er netto aktiv verdi?

  Netto aktive verdi i et foretak er, som sagt, forskjellen mellom eiendeler og gjeld. For å få et mer rettferdig bilde av verdien av selskapet, antas imidlertid verdien av selskapets egenkapital ofte ved salg på markedsmessige vilkår.

  For å gjøre dette vurderer du selskapets eiendeler og forpliktelser i henhold til den nåværende markedssituasjonen.

  Dette betyr at når du verdsetter eiendeler, kompenserer du selskapets egenkapital for: 

  • Overvurderinger og undervurderinger
  • Skjulte reserver i eiendeler og gjeld

  Netto aktiv verdi – full formel

  I en detaljert substansevaluering er det vanlig å bruke følgende formel:

  Netto aktiv verdi = Regnskapsført egenkapital + skjulte reserver i undervurderte eiendeler + ikke-beskattede reserver – merverdi av overvurderte eiendeler – undervurdert gjeld + merverdi av overvurdert gjeld – utsatt skatt på ikke-beskattede midler og korrigerte poster (20,6%)

  Netto aktiv verdi – enkel formel

  Enkelt sagt kan formelen for beregning av netto aktive verdi uttrykkes på følgende måte:

  Netto aktive verdi = Justert egenkapital og eventuell merverdi av eiendeler minus utsatt skatt

  Netto aktiv verdi i aksjer

  Netto aktivverdi brukes også til å vurdere hvor høy eller lav en aksje på børsen er verdsatt. Der brukes den som en nøkkelfigur for å lettere kunne sammenligne forskjellige aksjer. Dette er spesielt populært for å sammenligne verdsettelsen av investeringsselskaper.

  Definisjonen av netto aktivverdi som nøkkeltall er:

  Netto aktiv verdi = Egenkapital (dvs. eiendeler – gjeld) / Antall aksjer

  Du kan deretter sammenligne denne verdien med prisen på en aksje.

  • Hvis kursen på aksjen er høyere enn netto aktivverdi, handles aksjen til en netto aktiv premie.
  • Hvis kursen på aksjen er lavere enn netto aktivverdi, handles aksjen med rabatt.

  Netto aktivverdi i aksjer er vanlig for vurdering av verdsettelse i investeringsselskaper som Investor, Kinnevik eller Industrivärden.

  Vanlige spørsmål om substansmetoden

  Verdivurdering av eiendeler er basert på verdsettelse av selskapets egenkapital på grunnlag av balansen, noe som tilsvarer forskjellen mellom eiendeler og gjeld.

  Substansmetoden brukes når du raskt vil finne markedsverdien av et selskap. Metoden brukes også i kombinasjon med andre verdsettelsesmetoder.

  Substansmetoden fungerer ved å undersøke hvor store eiendeler en enhet har, og deretter redusere verdien med tanke på forpliktelsene som eksisterer. For å sikre en mest mulig nøyaktig verdivurdering bør markedsverdien av eiendeler og gjeld brukes, ikke den bokførte verdien.

  Netto aktive verdi er den samme som en virksomhets egenkapital.

  Substansmetoden er en måte å verdsette selskaper basert på egenkapital, det vil si forskjellen mellom eiendeler og gjeld.

  Forskjellen er at substansmetoden er basert på eiendeler og gjeld, mens inntjeningsbaserte metoder i stedet bruker historiske resultater og estimerte fremtidige resultater.

  Hvilken metode som er best, avhenger av hvilket selskap det er og hva formålet med verdsettelsen er. For eksempel kan substansmetoden være egnet for verdsettelse av svært små selskaper eller selskaper med omfattende materielle eiendeler. Inntjeningsbaserte metoder er ofte mer nøyaktig, spesielt hvis selskapet vokser og skaper verdi.

  Asset Approach.